Burmistrz Szubina ogłasza nabór wstępnych zgłoszeń do udziału w Programie „CIEPŁE MIESZKANIE”, którego faktyczne uruchomienie na terenie Gminy Szubin planuje się od stycznia 2025 r.

ZGŁOSZENIE NASTĘPUJE W FORMIE DEKLARACJI, której wzór załączono poniżej.

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, konkretnie dla:

a)      osób fizycznych posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z:

  • prawa własności  albo
  • ograniczonego prawa rzeczowego albo
  • najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy,

b)      wspólnot mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkaniowych, które planują w latach 2024 – 2025 zmianę systemu ogrzewania i dzięki temu przyczynią się do ograniczenia niskiej emisji.

Z uwagi na zapisy uchwały antysmogowej obowiązujące na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, zachęcamy do aktywnego udziału w Programie mieszkańców, których nieruchomości spełniają kryteria kwalifikacyjne.

Wysokość dofinansowania dla osób fizycznych na ww. zadania może wynieść w zależności od wysokości dochodu:

a)     do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 16 500 zł na jeden lokal mieszkalny, przy dochodzie rocznym wnioskodawcy nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł,

b)     do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 27 500 zł na jeden lokal mieszkalny, gdy:

  • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekracza kwoty:

– 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
– 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

lub

  • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód tej osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu wydawanym na zasadach określonych w art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

c)      do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 41 000 zł na jeden lokal mieszkalny, gdy:

przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekracza kwoty:

– 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

– 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

lub

  • ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta , zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania dla wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali mieszkalnych) może wynieść: 

a)      do 60 % faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 350 000,00 zł w  przypadku kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła,

b)      do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż  375 000 zł jeśli przedsięwzięcie obejmuje dodatkowo zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

c)       do 60 % faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż  150 000 zł, jeśli projekt zakłada tylko termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła (pod warunkiem, że budynek posiada już efektywne źródło ciepła).


Deklarację należy
dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Szubinie – biuro nr 4 w nieprzekraczalnym terminie do 23 stycznia br.

Więcej informacji na temat Programu znajdą Państwo:

a)      na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu: https://www.wfosigw.torun.pl/strona/serwis-beneficjenta-nasze-programy/1197-cieple-mieszkanie-drugi-nabor,

b)     poprzez kontakt telefoniczny z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. Urzędu, tel.: 52 391 – 07 – 03, 52 391 – 07 – 24, 52 391 – 07 – 83.

Przystąpienie Gminy Szubin do programu „Ciepłe Mieszkanie” zależy od liczby złożonych przez mieszkańców deklaracji zgłoszeniowych. Wniesienia zgłoszenia nie zobowiązuje ostatecznie do przystąpienia do Programu, pozwala jednak pracownikom tut. Urzędu na oszacowanie skali potrzeb w omawianym zakresie.

Pliki do pobrania:

Materiał: UM Szubin